252.00 KSh 252.0 KES
1,695.00 KSh 1695.0 KES
6,570.00 KSh 6570.0 KES